ANG WALANG KAMATAYANG LINYA

Baka tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi baka mayroong bagong darating na mas okay, na mas mamahalin tayo. Yung taong hindi tayo sasaktan at papaasahin, yung nag-iisang taong magtatama ng mali sa buhay natin - ng lahat ng mali sa buhay mo.

Peyton Scott
(via buhaybabae)

(Source: writershigh, via buhaybabae)

I wake up every morning and choose you, without a second thought.
Notes
5191
Posted
5 hours ago

sitsiritsitliitt:

Hinanda mo na ang sarili mo na masaktan kapag dumating ang puntong tuluyan ka ng nahulog sakanya. Pero ang sarap pala sa pakiramdam, dahil sinalo ka nya at hindi hinayaang masaktan.

Notes
7
Posted
5 hours ago

8:18pm 25/7 (via buhaybabae)

(Source: serenityandparadise, via buhaybabae)

It makes me wonder, how many times had I forgiven you purely over fear of losing you, even when you don’t at all deserve my forgiveness?
Notes
668
Posted
5 hours ago

this is really important (via themystiquemiss)

(Source: a-quiet-old-soul, via buhaybabae)

He may love you. He probably does. He probably thinks about you all the time. But that isn’t what matters. What matters is what he’s doing about it, and what he’s doing about it is nothing. And if he’s doing nothing, you most certainly shouldn’t do anything. You need someone who goes out of their way to make it obvious that they want you in their life.
Notes
380185
Posted
5 hours ago

Paulo Coelho, (via kushandwizdom)

If pain must come, may it come quickly. Because I have a life to live, and I need to live it in the best way possible. If he has to make a choice, may he make it now. Then I will either wait for him or forget him.
Notes
2146
Posted
5 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter