ANG WALANG KAMATAYANG LINYA

Baka tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi baka mayroong bagong darating na mas okay, na mas mamahalin tayo. Yung taong hindi tayo sasaktan at papaasahin, yung nag-iisang taong magtatama ng mali sa buhay natin - ng lahat ng mali sa buhay mo.
beautifulquote:

Beautiful Quote #NewPost [9]

beautifulquote:

Beautiful Quote #NewPost [9]

Notes
272
Posted
2 weeks ago

Pleasure P (via ding-ang-bato)

(Source: onlinecounsellingcollege, via dikokabisado)

I don’t care about losing people who don’t wanna be in my life anymore. I’ve lost people who meant the world to me and I’m still doing just fine.
Notes
241221
Posted
2 weeks ago

(via sarilingpananaw)

You don’t know how it feels to be rejected. It feels like shit. You just made me feel like shit.
Notes
8
Posted
2 weeks ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter